top of page

 

RECOMANACIONS PELS PACIENTS EN LES CONSULTES DEL CENTRE

MÈDIC REUS AMB POSSIBLE COVID-19

 

Davant la proximitat de la fase de control de la pandèmia hem elaborat unes recomanacions per a reprendre l'activitat assistencial en les consultes del nostre centre mèdic amb la intenció de garantir la seguretat tant del personal sanitari com dels pacients que ens visiten. Per a l'elaboració d'aquestes mesures s'han tingut en compte els coneixements científics actuals sobre el SARS-Cov-2.


Les principals vies de transmissió del virus SARS-CoV-2 causant de la COVID-19 són el contacte directe des de les mans o fómites (objectes o peces) contaminats cap a les mucoses i les gotes de Flügge i les micropartícules que s'expulsen de forma inadvertida per la boca i nas al tossir, esternudar, o fins i tot al parlar en veu baixa o expirar.
Hi ha pacients, segurament la majoria, que mai han tingut cap símptoma i que poden ser, encara a dia d'avui, potencialment contagiosos, de manera que no hi ha encara confirmació de quantes persones han desenvolupat anticossos contra la SARS-CoV-2 .

 

 

MESURES CONCRETES PELS PACIENTS A LES CONSULTES:


INFORMACIÓ VISUAL: trobareu cartells i fullets en llocs visibles del centre que us recordaran les normes d'higiene de mans i higiene respiratòria ofertes per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).


ÚS DE MASCARETA SENSE VÀLVULA: es recomana el seu ús per a tots els pacients i acompanyants, ja que poden ser portadors asimptomàtics.


ÚS D'OBJECTES PERSONALS: es recomana evitar l'ús de rellotges, polseres, i altres complements que puguin suposar un focus per al reservori de virus. També és recomanable acudir a la consulta amb els cabells recollits.


HIGIENE I NETEJA: es recomana fer ús dels dispensadors de solució hidroalcohòlica abans i després de l'estada al centre sanitari. El personal sanitari s'ocuparà expressament de supervisar el rentat de mans del  pacient dins de la consulta. A més, haurà d'extremar la cura amb els residus i fer ús dels contenidors amb pedal per a la seva eliminació.


MANTENIR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT: serà important mantenir la distància mínima de seguretat de al menys 2 m amb les persones més properes, sobretot en passadissos i sales d'espera.


ACOMPANYAMENT: es recomana que el pacient acudeixi sol al centre sanitari. En cas de requerir acompanyant, només es permetrà que sigui un i haurà de romandre a la sala d'espera, excepte quan no sigui possible. Això és per a menors d'edat, pacients hipoacúsics o persones dependents.


CRIBRATGE: quan sol·liciteu la visita i mitjançant contacte telefònic el personal administratiu li pot realitzar un seguit de preguntes relacionades amb els símptomes associats a la COVID-19, sobretot a aquelles persones que han anat a treballar o que viuen en una residència de gent gran, per tal d’evitar la presència al centre de persones en fase aguda de la malaltia.


AJUST DE NOMBRE DE CITES I HORARIS: per tal d'evitar l'acumulació de pacients en sales d'espera i consultes podria ser necessari readaptar el sistema de cites, reduint el nombre de citacions simultànies en consultes i fins i tot ampliar l'horari d'atenció o facilitar la teleconsulta.

RESPECTE AL PERSONAL SANITARI: caldrà que els pacients compleixin de manera estricta amb les recomanacions establertes pel centre sanitari, així com amb les instruccions aportades pel personal facultatiu, sobretot durant les exploracions i proves diagnòstiques.

 

AQUESTES MESURES ESTAN PENSADES PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS NOSTRES PACIENTS QUAN ACUDEIXEN AL CENTRE MÈDIC REUS. LA VOSTRA SALUT ÉS LA NOSTRA PRINCIPAL PREOCUPACIÓ.

bottom of page